با عضویت در پلاس ماد به سادگی از تمامی امکانات مانند خرید از فروشگاه ، بهره مندی از کارت سلامت ، مشاهده و تکمیل پرونده سلامت ، نوبت گیری از پزشکان و ... استفاده کنید.